All news

Strengere krav til luftkvaliteten

januar 05, 2016

Nye grenseverdier for svevestøv gjelder fra 1. januar 2016.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-krav-til-luftkvaliteten/id2469043/

Endringene er lagt inn i forurensningsforskriften kap 7:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_3-1#KAPITTEL_3-1